Przeglądy kominiarskie w świetle prawa budowlanego

Zły stan techniczny przewodów kominowych, a także ich niedrożność, prowadzą do niewłaściwej wentylacji pomieszczeń. To z kolei, może być bezpośrednią przyczyną zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców danego obiektu budowlanego. Aby uniknąć takiej sytuacji, właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli kominiarskich.

 

Prawny obowiązek okresowej kontroli

Zgodnie z artykułem nr 62 ustawy o Prawie budowlanym dotyczącym kontroli prawidłowości funkcjonowania instalacji kominowej, każdy właściciel i zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów kominiarskich. Oznacza to, że obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być co najmniej raz w roku poddawana kontroli pod kątem stanu technicznego instalacji gazowej, a także przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

W przypadku odnotowania jakichkolwiek uszkodzeń lub niedrożności w badanych przewodach, właściciele lub zarządcy budynku są zobowiązani do ich naprawy na koszt własny. Warto pamiętać, że w trakcie przeprowadzanej kontroli powinno się także upewnić, że zastosowano wszelkie zalecenia z poprzedniej kontroli. W przypadku ominięcia corocznej kontroli, osoby odpowiedzialne za zaplanowanie i organizacje przeglądu kominiarskiego mogą być obciążone przez powiatowy nadzór budowlany mandatem w wysokości 500 złotych.

 

prace kominiarskie

Kto może przeprowadzać kontrolę?

Chociaż obowiązek przeprowadzania przeglądów kominiarskich spoczywa na zarządcach lub właścicielach danego budynku, zadanie to powinno być wykonywane przez profesjonalne zakłady kominiarskie. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby posiadające tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim (w zakresie przewodów grawitacyjnych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych).

Przegląd kominiarski może być także przeprowadzone przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane o określonej specjalności. Chcąc zweryfikować wiarygodność kominiarza można upewnić się, czy figuruje on w Korporacji Kominiarzy Polskich lub czy legitymuje się dyplomem mistrza w kominiarstwie.

Warto wiedzieć, że czasami przeprowadzanie kontroli instalacji kominiarskiej może być przeprowadzane na zlecenie urzędu. Zdarza się tak, w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego nieodpowiedniego stanu technicznego budynku.