Przeglądy komina w świetle przepisów

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale przede wszystkim sposób na zachowanie bezpieczeństwa. Regularny przegląd jest konieczny, by instalacje w naszym domu działały prawidłowo i by zminimalizować ryzyko występowania pożarów. Czy istnieją jednak wyraźne przepisy, które nakładają na nas taki obowiązek?

 

Obowiązki właściciela – jakie są?

Okresowa kontrola budynku, w której skład wchodzi także sprawdzanie przewodów kominowych, należy do obowiązków właściciela budynku lub jego zarządcy. W przypadku, gdy ktoś nie wywiązuje się ze swoich zadań i nie przeprowadza regularnej kontroli, może zostać ukarany mandatem, w wysokości nawet 500 złotych. Oprócz kwestii finansowych jest to także narażanie siebie i swojej rodziny na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Warto pamiętać, że do przeglądu kominów warto wybierać profesjonalistów. Muszą oni posiadać kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje przewodów: dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Po każdej kontroli powinniśmy otrzymać odpowiedni protokół, a po każdym czyszczeniu – potwierdzenie zakresu wykonanych prac.

 

kominiarz

Podstawa prawna

Podstawę prawną do takich działań stanowi m.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami), która mówi, że „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); (…) 2. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych”. Ustawa wymienia następnie dalsze szczegóły, takie jak regularność, z jaką mają odbywać się przeglądy, zależną od rodzaju wykorzystywanej przez nas instalacji. Inny dokument, na który możemy się powołać to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.)., gdzie powiedziano, że „W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: (…) 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy”. Dalej wspomniano także, że wszelkie czynności powinny zostać wykonane przez odpowiednią osobę, posiadającą kalifikacje kominiarskie.